• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Biểu mẫu cho công ty hạ tầng

Ngày đăng: 03/12/2019

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 31 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về "Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế" thì nghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp và nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm thực hiện công tác báo cáo thống kê gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tại Mục i, Khoản 2, Điều 63 thì Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (gọi tắt là Ban quản lý) có nhiệm vụ nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp...; Nhằm đánh giá hiệu quả đầu tư trong KCN và thực hiện các báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển KCN.

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các báo cáo thống kê theo đúng thời gian quy định (Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).
 

Ngoài các báo cáo theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Đề nghị các Công ty kinh doanh hạ tầng Báo cáo định kỳ hiện trạng KCN theo Mẫu báo cáo đính kèm.

Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển các KCN, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam rất mong sự hợp tác và thực hiện của các Công ty phát triển hạ tầng KCN.


s
Back to top