• Đẩy mạnh CCHC
 • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
 • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
 • Học tập theo tấm gương Bác
 • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Báo cáo Giám sát đánh giá đầu tư (Đối với Dự án không sử dụng nguồn vốn nhà nước)

Ngày đăng: 26/11/2019

1. Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án

 • Thời hạn báo cáo: Trước khi khởi công dự án 15 ngày

 • Biểu mẫu: Mẫu 11 - Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

 • Lưu ý: Đối với dự án không thuộc diện cấp GCNĐT

2. Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư

 • Thời hạn báo cáo:

                + Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10/7

                + Báo cáo năm: Trước ngày 10/02 của năm sau năm báo cáo

 • Biểu mẫu: Mẫu 12 - Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

3. Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác, vận hành

 • Thời hạn báo cáo: Trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án 15 ngày

 • Biểu mẫu: Mẫu 13 - Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

 • Lưu ý: Đối với dự án không thuộc diện cấp GCNĐT

4. Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành

 • Thời hạn báo cáo:

              + Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10/7

              + Báo cáo năm: Trước ngày 10/02 của năm sau năm báo cáo

 • Biểu mẫu: Mẫu 14 - Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

5. Báo cáo đánh giá kết thúc

 • Thời hạn báo cáo: Khi chấm dứt dự án đầu tư.

 • Biểu mẫu: Tham khảo nội dung Mẫu 13 Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT.

Quý Doanh nghiệp vui lòng nộp các loại báo cáo trên về Phòng Quản lý Đầu tư - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam (đ/c Hùng 088.8555939).

Các tin khác

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ Các loại báo cáo định kỳ về lao động

Back to top