• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Báo cáo thống kê

Các loại báo cáo định kỳ về tài chính, đầu tư

Cập nhật: 26/11/2019

Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

[...]

Báo cáo Giám sát đánh giá đầu tư (Đối với Dự án không sử dụng nguồn vốn nhà nước)

Cập nhật: 26/11/2019

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án; trong giai đoạn thực hiện đầu tư; trước khi khai thác, vận hành; trong giai đoạn khai thác, vận hành; đánh giá kết thúc dự án

[...]

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Cập nhật: 12/11/2019

Doanh nghiệp thứ cấp báo cáo kết quả quan trắc định kỳ đợt, năm thực hiện theo quy định tại Biểu A1, Biểu A2 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

[...]

Các loại báo cáo định kỳ về lao động

Cập nhật: 12/11/2019

Khai trình việc sử dụng lao động khi Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động; Báo cáo tình hình thay đổi về lao động; Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

[...]

Biểu mẫu cho doanh nghiệp

Cập nhật: 03/12/2019

Biểu mẫu cho doanh nghiệp

[...]

Biểu mẫu cho Doanh nghiệp

Cập nhật: 03/12/2019

Biểu mẫu cho Doanh nghiệp

[...]
Back to top