• ảnh banner 1
  • Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp

Ngôn ngữ:

Báo cáo thống kê

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Cập nhật: 12/11/2019

Doanh nghiệp thứ cấp báo cáo kết quả quan trắc định kỳ đợt, năm thực hiện theo quy định tại Biểu A1, Biểu A2 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

[...]

Các loại báo cáo định kỳ về lao động

Cập nhật: 12/11/2019

Khai trình việc sử dụng lao động khi Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động; Báo cáo tình hình thay đổi về lao động; Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

[...]

Biểu mẫu cho doanh nghiệp

Cập nhật: 03/09/2019

Biểu mẫu cho doanh nghiệp

[...]

Biểu mẫu cho Doanh nghiệp

Cập nhật: 03/09/2019

Biểu mẫu cho Doanh nghiệp

[...]
Back to top