• ảnh banner 2
  • ảnh banner 1

Ngôn ngữ:

Biểu mẫu cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 21/03/2017

Theo quy định tại Mục l,  Khoản 2, Điều 37 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về Khu chế xuất, Khu công nghiệp và Khu kinh tế thì Ban quản lý có nhiệm vụ nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế; Nhằm đánh giá hiệu quả đầu tư trong KCN và thực hiện các báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển KCN, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Ban quản lý) đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các báo cáo thống kê theo đúng thời gian quy định.
Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển các KCN, Ban quản lý rất mong sự hợp tác và thực hiện của các Doanh nghiệp.
1. Mẫu Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (năm...) tải về tại đây
2. Mẫu Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (quý...) tải về tại đây
3. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (quý...) tải về tại đây
4. Mẫu Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoàitải về tại đây
5. Mẫu Thông báo lao động đã tuyển tải về tại đây
6. Mẫu Thông báo doanh nghiệp đi vào hoạt động tải về tại đây
7. Mẫu Danh sách nhân sự chủ chốt quản lý doanh nghiệp tải về tại đây

 


s
Back to top