• ảnh banner 2
  • ảnh banner 1

Ngôn ngữ:

Các khu công nghiệp

Khu công nghiệp Đồng Văn IV

Cập nhật: 06/09/2017

Khu công nghiệp Đồng Văn IV

[...]

KCN Châu Sơn

Cập nhật: 12/03/2017

KCN Châu Sơn

[...]

Khu công nghiệp Thanh Liêm

Cập nhật: 12/03/2017

Khu công nghiệp Thanh Liêm

[...]

Khu công nghiệp Hòa Mạc

Cập nhật: 12/03/2017

Khu công nghiệp Hòa Mạc

[...]

Khu công nghiệp Thái Hà

Cập nhật: 12/03/2017

Khu công nghiệp Thái Hà

[...]

Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III

Cập nhật: 12/03/2017

Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III

[...]

Khu công nghiệp Đồng Văn II

Cập nhật: 12/03/2017

Khu công nghiệp Đồng Văn II

[...]

KCN Đồng Văn I

Cập nhật: 12/03/2017

Khái quát về khu công nghiệp Đồng Văn I

[...]
Back to top