• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Các loại báo cáo định kỳ về lao động

Ngày đăng: 12/11/2019

1. Khai trình việc sử dụng lao động khi Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động:

  • Thời hạn báo cáo: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động.
  • Biểu mẫu: Mẫu số 5 - Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm.

2. Báo cáo tình hình thay đổi về lao động

  • Thời hạn báo cáo:

      + Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 25/5

      + Báo cáo năm: Trước ngày 25/11

  • Biểu mẫu: Mẫu số 7 - Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm.

3. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

  • Thời hạn báo cáo: Hàng quý - Trước ngày 05 tháng đầu của quý tiếp theo
  • Biểu mẫu: Mẫu 14 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quý Doanh nghiệp vui lòng nộp các loại báo cáo trên về Phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam (đ/c Hồng: 0985951176).

Các tin khác

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Back to top