• Đẩy mạnh CCHC
 • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
 • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
 • Học tập theo tấm gương Bác
 • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Các loại báo cáo định kỳ về tài chính, đầu tư

Ngày đăng: 26/11/2019

 1. Báo cáo tài chính:

 • Thời hạn báo cáo: Khoản 2, Điều 109 (Thông tư 200/2014/TT-BTC) Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; các loại hình DN còn lại, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.

 • Biểu mẫu: Mẫu Báo cáo tài chính - Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

 • Nơi nhận: Phòng Quản lý Doanh nghiệp (đ/c Hồng 0985951176)

 • Lưu ý: DN nước ngoài phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

2. Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư:

 • Thời hạn báo cáo:

                + Báo cáo tháng: 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo

                + Báo cáo quý: Trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo

                + Báo cáo năm: Trước ngày 31/3 năm sau năm báo cáo

 • Biểu mẫu: Biểu 1,2,3 - Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 • Nơi nhận:

            + Doanh nghiệp trong nước nộp báo cáo tại Phòng Quản lý Đầu tư (đ/c Hùng 088.8555939).

            + Doanh nghiệp nước ngoài nộp báo cáo tại Phòng Quản lý Đầu tư và thực hiện báo cáo trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn).

Các tin khác

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ Các loại báo cáo định kỳ về lao động

Back to top