• ảnh banner 2
  • ảnh banner 1

Ngôn ngữ:

Giới thiệu về ban quản lý

Ngày đăng: 12/03/2017

Nhiệm vụ và quyền hạn của ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

1. Vị trí chức năng:
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam là cơ quan trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý đầu tư, phát triển và hoạt động đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ban quản lý các khu công nghiệp chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan.
Ban Quản lý các khu công nghiệp có tư cách pháp nhân; được sử dụng con dấu mang hình quốc huy và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 1. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
 a) Tham gia ý kiến với các Bộ ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp; phối hợp giữa chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển và quản lý khai thác các khu công nghiệp, trực tiếp quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, bảo trì các công trình hạ tầng các khu công nghiệp bằng vốn ngân sách Nhà nước theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng;
 b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan liên quan để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo cơ chế “Một cửa” và “một cửa liên thông”. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;
c) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp, phối hợp xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khu công nghiệp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;
d) Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban quản lý các khu công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan;
đ) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý khu công nghiệp.
2. Trực tiếp thực hiện quản lý đầu tư, khai thác hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp do tỉnh quản lý được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và vốn có tính chất ngân sách nhà nước:
a) Làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình hạ tầng đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và vốn có tính chất ngân sách nhà nước.
b) Quản lý thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng và các công việc quản lý thường xuyên, cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và vốn có tính chất ngân sách nhà nước.
3. Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc uỷ quyền của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, các nhiệm vụ:
a) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 b) Đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền;
c) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp; cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương;
d) Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm B, C hoặc cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ thủ tục, tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;
đ) Tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ thủ tục, tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ xin thuê đất, quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý, chuyển Sở Tài nguyên Môi trường ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp;
e) Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong khu công nghiệp; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn lao động, hệ thống thang, bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp;
f) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá sản xuất trong khu công nghiệp và các loại Giấy phép, Chứng chỉ, Chứng nhận khác có liên quan trong khu công nghiệp khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương;
g) Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan;
h) Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong khu công nghiệp;
i) Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh- trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại khu công nghiệp; đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm;
j) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;
k) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý theo quy định;
l) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;
m) Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, Ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển khu công nghiệp; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy Chứng nhận đầu tư; việc triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước; thu hút và sử dụng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái trong khu công nghiệp;
n) Tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp;
o) Tổng hợp, thống nhất kế hoạch và tham gia cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu công nghiệp;
p) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức của Ban quản lý, giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp;
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.


s
Back to top