• ảnh banner 2
  • ảnh banner 1

Ngôn ngữ:

Lĩnh vực đầu tư

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án trong khu công nghiệp

Cập nhật: 09/10/2017

- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư cho Ban quản lý nơi dự định thực hiện dự án đầu tư.

[...]
Back to top