• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Lĩnh vực đầu tư

Ngày đăng: 10/01/2020

 STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

01

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án trong khu công nghiệp

2

02

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án trong khu công nghiệp

8

03

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) trong khu công nghiệp

14

04

Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

20

05

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án trong khu công nghiệp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

25

06

 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án trong khu công nghiệp thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

30

07

Thủ tục Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

39

08

Thủ tục Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư).

40

09

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

45

10

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

50

11

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp

53

12

Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.

62

13

Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong khu công nghiệp theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

65

14

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

66

15

Thủ tục Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

67

16

Thủ tục Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

67

17

Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư đối với dự án trong khu công nghiệp

68

18

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư trong KCN

70

19

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong khu công nghiệp

72

20

Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

75

21

Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

77

22

Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

78

23

Thủ tục Cung cấp thông tin về dự án đầu tư trong khu công nghiệp

79

24

Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư đối với dự án trong khu công nghiệp

81

25

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý KCN.

82

26

Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý khu công nghiệp

87

Chi tiết theo phụ lục đính kèm


s
Back to top