• ảnh banner 1
  • Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp

Ngôn ngữ:

Lĩnh vực môi trường

Ngày đăng: 28/08/2018

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

01

Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp (dự án có phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện)

1

02

Thủ tục Xác nhận đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp (dự án có phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện)

2

03

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp

7

04

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp

8

05

Thủ tục Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ trường đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp

21

06

Thủ tục xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Dự án thuộc thẩm quyền  xác nhận của UBND cấp huyện)

26

07

Thủ tục thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với doanh nghiệp trong KCN

32

Xem chi tiết tại đây


s
Back to top