• ảnh banner 1
  • Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp

Ngôn ngữ:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Cập nhật: 28/08/2018

Lĩnh vực môi trường có 07 thủ tục hành chính

[...]

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Cập nhật: 06/11/2017

Lĩnh vực đầu tư có 26 thủ tục hành chính.

[...]

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Cập nhật: 02/11/2017

Lĩnh vực lao động có 07 thủ tục hành chính.

[...]

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG

Cập nhật: 02/11/2017

Lĩnh vực Quy hoạch - Xây dựng bao gồm 06 thủ tục hành chính.

[...]

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Cập nhật: 02/11/2017

Lĩnh vực Thương mại bao gồm 9 thủ tục hành chính.

[...]
Back to top